طرح های تحقیقاتی مرکز

تعداد بازدید:۱۹۵۴

شماره

عنوان طرح

مجریان طرح

سال شروع و اتمام طرح

1

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه جغجغه (Prosopis farcta) و بررسی خواص ضد میکروبی آن

 

دکتر عبدالحسین میری

مینا سارانی

 

1392-1393

2

سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره گیاه جغجغه (Prosopis farcta) و بررسی اثر آنها بر آپوپتوز رده سلول­های سرطانی HT-29 و A549 در شرایط in vitro

 

دکتر عبدالحسین میری

مینا سارانی

 

1393-1394

3

تهیه نانوذرات اکسید سرب به روش سنتز سبز از ژلاتین و بررسی اثر سمّیت آنها بر رده سلول عصبی Neuro2A

دکتر عبدالحسین میری

مینا سارانی

 

1394-1394

4

بررسی پروفایل ژن های سمّیت ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بیمارستان های شهرستان زابل در سال 1394

جواد شریفی راد

1394-1394

5

بررسی اثر نانوذرات نقره تهیه شده به روش سنتز سبز از گیاه جغجغه (Prosopis farcta) بر رده سلول­های سرطانی کولون (HT29) و ریه (A549) در شرایط in vitro

 

دکتر عبدالحسین میری

مینا سارانی

 

1394-1395

6

سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم با استفاده از عصاره گیاه جغجغه (Prosopis farcta) و بررسی سمّیت سلولی و آپوپتوز آن بر رده سلول سرطانیHT-29 در شرایط in vitro

دکتر عبدالحسین میری

مینا سارانی

 

1395-1396

7

سنتز سبز نانوذرات اکسید روی (ZnO-NPs) با استفاده از عصاره گیاه سالوادورا (Salvadora persica)

دکتر عبدالحسین میری

مینا سارانی

 

1395-1396

8

سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم با استفاده از عصاره گیاه سالوادورا (Salvadora persica)

دکتر عبدالحسین میری

مینا سارانی

1395-1396

9

سنتز سبز نانوذرات اکسید آهن  با استفاده از عصاره گیاه ساوادورا (Salvadora persica)

 

دکتر عبدالحسین میری

مینا سارانی

1396-1397

 
آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۷