مـعاون مـرکـز

تعداد بازدید:۱۱۸۵

خانم دکتــر سـارا دانـشمند

مـعاون مــرکز

استادیار فارماسیوتیکس گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: 32232161 054 

فکس: 0543223077

 پست الکترونیکی: s.daneshmant@zbmu.ac.ir

رزومـــه

 

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۱