اعضای هیئت علمی همــکار:

تعداد بازدید:۳۳۱۳
 

dr.miri

دکتر عبدالحسین میری 

استــاد فارماکو­گنوزی

عضو هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: ۰۵۴۲2۲۵۱۷۹۰، 05432232161

فکس: ۲۲۵۱۷۹۱-۰۵۴۲

پست الکترونیکی: Ah.miri@yahoo.com

رزومـــه

دکترخدیـجه رضـایی کیخــایی 

دانشیــار

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

دانشکده پـزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: 05432230768

فکس: 05432230770

پست الکترونیکی:k_rezaei@zbmu.ac.ir

رزومـــه

دکتر کاوه تبریزیان

دانشـیار سم شناسی

عضو هیئت علمی گروه سم شناسی و فارماکولوژی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: ۰۵۴۲2۲۵۳۵۲۷ ، 322 35 054322

فکس: ۰۵۴۲2۲۵۳۵۲۸

پست الکترونیکی: K_tabrizian2005@yahoo.com

رزومـــه

دکتر علیرضا نخـعـی 

استــاد بیــوشیــــمی

عضو هیئت علمی گروه بیـوشیـمی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

دانشکده پـزشکی

تلفن تماس: ۰۵۴۲2۲۵۱۷۹۰، 05432232161

فکس: ۲۲۵۱۷۹۱-۰۵۴۲

پست الکترونیکی: Alireza_nakhaee@yahoo.com

رزومـــه

دکتر ماندانا مرادی دیرین

استادیار داروسازی بالینی

عضو هیئت علمی گروه داروسازی بالینی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: ۰۵۴۲2۲۵۳۵۲۷ ، 05432232161

فکس: ۰۵۴۲2۲۵۳۵۲۸

پست الکترونیکی: moradi_mandana@yahoo.com

رزومـــه

                                                     
آخرین ویرایش۰۱ تیر ۱۴۰۱