کارشـناس مــرکز:

تعداد بازدید:۹۶۵

خانم مـحبوبه صــالحی راد

کارشـناس مــرکز

دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: 32228745 054 

فکس: 0543223077

 پست الکترونیکی: -

رزومـــه

 

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۱